Parduotuve Planuok Pati

Bažnytinė santuoka - ką reikia žinoti ją renkantis

Bažnytinė santuoka - ką reikia žinoti ją renkantis

AKCIJOS:

  • Rezervuok stalo kortelių svečio sėdėjimo vietai pažymėti - magnetukų gaminimą 2024-iems metams net jei neturi svečių sąrašo ir gauk specialų pasiūlymą. Parašyk šventės datą ir planuojamą svečių skaičių į [email protected]facebook žinute arba instagram. Kainas ir pavyzdžius rasi čia
  • Naudingas nuorodas ir rekomenduojamų straipsnių ruošiantis vestuvėms sąrašą rasite straipsnio pabaigoje.

Santuoka Bažnyčios požiūriu

Santuokos sakramentas, kurį suteikia Bažnyčia, tai Dievo ir liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti, susilaukti vaikų bei juos krikščioniškai ugdyti. Santuoka sudaroma visam gyvenimui ir negali būti nutraukiama. Sutuoktinis gali vėl tuoktis bažnyčioje tik tapęs našliu/našle arba jei santuoka anuliuojama bažnytinio teismo metu. Esminės santuokos savybės pagal Bažnyčios mokymą – vienumas ir neišardomumas.

Rekomenduojame Jūsų šventei:

Santuokos sakramento simboliai: priesaika ir žiedas. Priesaika – tai laisvas, tvirtas, Dievo ir žmonių akivaizdoje viešai paskelbtas pasižadėjimas vienas kitam visada išsaugoti ištikimybę, laimėje, varge, sveikatoje ir ligoje - visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti. Žiedas žymi ištikimybę, įsipareigojimą ir nesibaigiančios meilės pasirinkimą.

Santuokos sakramentą vienas kitam Dievo akivaizdoje teikia prisiekiantys sužadėtiniai. Kunigas arba diakonas tik vadovauja ceremonijai, Bažnyčios vardu priima sutuoktinių sutikimą ir suteikia palaiminimą. Daugiau apie Santuokos sakramentą galite paskaityti čia.

Pasirengimas Santuokos sakramento sudarymui

Kad santuoka būtų sudaryta, sužadėtiniai turi būti laisvo stovio santuokos, šventimų ar įžadų atžvilgiu bei būti pakrikštyti. Laisvas stovis nustatomas pagal pateiktą ne anksčiau nei prieš šešis mėnesius išduotą krikšto liudijimą iš krikšto parapijos. Šiame dokumente būna pažymėta, kokie įrašai ir pastabos yra Krikšto knygoje, arba tai, kad jų nėra. Krikšto vietos klebonas privalo išduoti šį liudijimą sužadėtinių ar jų šeimos narių prašymu. Jei Krikšto knygoje įrašo nėra, laisvas stovis gali būti nustatytas parapijos, kurioje laiminama santuoka, klebono pagal sužadėtinių gyvenamosios ar krikšto vietos klebono arba kito kunigo liudijimą; taip pat pagal sužadėtinių tėvų ar artimųjų priesaika patvirtintą liudijimą. Analogiškai gali būti nustatytas Krikšto faktas. Krikšto faktą patvirtinantį dokumentą kartu su pranešimu apie sudarytą santuoką reikia siųsti klebonui, kurio parapijoje įvyko krikštas. Klebonas, gavęs pranešimą apie jo parapijoje įvykusį krikštą, kuris nebuvo įregistruotas Krikšto knygoje, krikšto duomenis įrašo atitinkamų metų Krikšto knygos papildomame lape, o gautą dokumentą saugo parapijos archyve. Jei vienas iš sužadėtinių pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba nekrikštytas, reikalingas sužadėtinio – kataliko gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. Be tokio leidimo santuoka būtų negaliojanti. Jei sužadėtinis nėra priėmęs (-usi) Pirmosios Komunijos ir/arba Sutvirtinimo sakramentų, tai turėtų padaryti artimiausiu metu, pageidautina, prieš santuoką. Jei sakramentui pasirengti iki santuokos nebūtų galimybės, santuoką sudaryti galima, tačiau tai sprendžia santuoką laiminantis kunigas.

Sužadėtiniai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Jeigu nori tuoktis jaunesni asmenys, reikalingas vyskupo leidimas. Jei tekėdama moteris laukiasi kūdikio, tai nėra kliūtis santuokai, tačiau kalbantis su kunigu ši aplinkybė turi būti paminėta, tam, kad kunigas įsitikintų, jog santuokos pagrindas nėra nėštumas ir šiam nesant sužadėtiniai nesituoktų. Santuoka tarp giminaičių yra galima, neleistina santuoka yra iki ketvirtojo laipsnio šoninėje linijoje, t. y. tarp pusbrolio ir pusseserės. Jei vienas iš sužadėtinių jau buvo susituokęs bažnyčioje ir pirmoji santuoka neanuliuota bei jis nėra našlys, bažnytinė santuoka negalima. Nors kai kuriose bažnyčiose tokiu atveju atliekamas žiedų palaiminimas, tačiau oficialiai Bažnyčia tai draudžia.

Liudininkai santuokos metu turi būti pilanamečiai ir teisiškai veiksnūs asmenys. Nėra reikalavimo, kad liudininkai būtų susituokę. Ludininkai kartu su jaunavedžiais pasirašo Santuokų knygoje.

Be krikšto pažymos reikalinga ir Šeimos centro pažyma, kuri gaunama išklausius paskaitas. Paskaitų tvarkaraštį bei daugiau informacijos apie šiuos kursus turėtumėte gauti parapijoje, kurioje planuojate tuoktis arba šiame internetiniame puslapyje. Prieš registruojantis kursams patartina nueiti pas kunigą, nes kai kurios parapijos sužadėtinius siunčia dar ir katechezės. Sužadėtinių kursai privalomi visiems. Pažymėjimo galiojimo laiko nėra, bet pageidautina, kad nebūtų praėję daugiau nei metai.

Su kunigu dėl santuokos patartina susitikt ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki planuojamos datos. Pirmam susitikimui gali reikti turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Turint visus reikiamus dokumentus (asmens tapatybės dokumentą, Krikšto pažymą, Šeimos centro pažymą, leidimą tuoktis už parapijos ribų, jei tuokiatės ne vieno iš sužadėtinių parapijoje) susitinkama antrą kartą. Jo metu baigiama pildyti apklausos anketa, aptariami iškilę klausimai, paraginama atlikti išpažintį. Gali būti ir trečias susitikimas su kunigu, kurio metu aptariama santuokos laiminimo apeigų eiga.

Pasirengimas Santuokos sakramentui vyksta parapijoje, kurioje santuoka bus laiminama. Jei sužadėtiniams tai neįmanoma, jie gali pasirengti parapijoje, kurioje gyvena. Tokiu atveju ikisantuokinės apklausos anketą ir kitus dokumentus kartu su parapijos klebono leidimu tuoktis už parapijos ribų sužadėtiniai pristato į parapiją, kurioje sudaroma santuoka. Kai tuokiamasi užsienyje, šie dokumentai siunčiami per vyskupijos kuriją. Visi pasirengimo Santuokos sakramentui reikalavimai pateikti smulkiau čia.

Kai kurie sužadėtiniai nori ne tik santuokos, bet ir sužadėtuvių ceremonijos bažnyčioje. Tokiu atveju reiktų kreiptis į parapijos kleboną. Pagal vietos papročius gali būti apsikeičiama sužadėtuvių žiedais.

Katalikų Bažnyčia oficialiai numato du jubiliejinius bažnytinės santuokos palaiminimus – 25 ir 50 metų santuokinio gyvenimo jubiliejų proga. Palaiminimai teikiami Mišių metu, kai abu sutuoktiniai po Evangelijos kunigo akivaizdoje, vienas kitam padavę ranką, dėkoja Dievui už savo gyvenimo draugą. Gali būti palaiminami nauji žiedai. Po Viešpaties maldos jubiliatams teikiamas specialus palaiminimas, jubiliatai gali priimti Komuniją abiem pavidalais. Švenčiantiems auksinį jubiliejų dar įteikiamos kryželiais paženklintos lazdelės kaip Viešpaties pagalbos senatvėje simbolis. Formaliai nėra uždrausta šias apeigas naudoti ir kitų vedybinio gyvenimo sukakčių proga.

Kur galima tuoktis?

Bažnytinės santuokos sudarymo vieta yra bažnyčia arba koplyčia. Sakramentas neteikiamas ne maldos namų vietose. Rektorate ar vienuolynuose Santuokos sakramentas teikiamas tik išimtinais atvejais rektoriui gavus vyskupo leidimą. Sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės.

Jungtuvės laiminamos savo parapijoje, kur bent vienas iš besituokiančiųjų turi nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą (laikinoji gyvenamoji vieta yra vieta, kur asmuo gyveno bent tris mėnesius). Tokiu atveju leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Pakankamu pagrindu tuoktis ne parapijos bažnyčioje laikomas rimtas ir motyvuotas sužadėtinių apsisprendimas. Leidimui gauti abu sužadėtiniai turi pateikti:

  • šeimos korteles (besikreipiantysis turi gyventi parapijos teritorijoje ir būti deklaravęs savo priklausymą parapijos katalikų bendruomenei. Jeigu kataliko nėra parapijos duomenų bazėje, pildoma Šeimos kortelė, kuri gaunama parapijos raštinėje. Kad katalikas gyvena parapijos teritorijoje liudija pateikta deklaracijos apie gyvenamąją vietą pažyma, arba kitas dokumentas su nurodytu gyvenamuoju adresu.),
  • asmens dokumentus,
  • Krikšto liudijimus, išduotus ne anksčiau nei prieš šešis mėnesius.

Už pažymos paruošimą prašoma nustatytos aukos.

Galima tuoktis ir užsienyje katalikų bažnyčioje. Jei pageidaujama, kad sutuoktų kunigas lietuvis, jų kontaktus galima rasti čia

Santuokos sakramento apeigos

Suskambus bažnytiniam varpui, kuris skelbia apeigų pradžią, užgroja vargonai, sužadėtiniai, lydimi liudininkų, ateina prie altoriaus (sužadėtinius prie altoriaus gali atvesti pats kunigas arba jaunąją gali atlydėti tėvas). Apeigas kunigas pradeda persižegnodamas ir pasveikindamas sužadėtinius bei visus svečius. Tuomet giedamas himnas Šventajai Dvasiai, kuri yra įvairių dovanų šaltinis. Po himno kunigas skaito maldą už jaunuosius. Visi atsakome: „Amen.”

Skaitomi skaitiniai iš Šventojo Rašto.

Po trumpo Dievo žodžio komentaro liturgijos vadovas užduoda klausimą jaunajam:

„Ar esi rimtai apgalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę?” Jaunasis atsako: „Esu.”

Po to klausiama ir jaunoji:

„Ar esi rimtai apgalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?” Jaunoji atsako: „Esu.”

Vadovaujantis liturgijai dvasininkas klausia abu:

„Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti?” Kiekvienas atsako: „Pasižadu.”

Tada vadovaujantis liturgijai dvasininkas, atsižvelgdamas į besituokiančiųjų amžių, klausia apie vaikus:

„Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?” Jaunieji atsako: „Sutinkame.”

Liturgijos vadovas kviečia jaunuosius paduoti vienas kitam dešinę ranką ir tarti priesaikos žodžius. Pirmasis prisiekia jaunasis: 

„Aš, N., imu tave, N., savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims,- visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!” 

Tada prisiekia jaunoji:

„Aš, N., imu tave, N., savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims,- visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!”

Kunigas sutuoktinius peržegnoja, kreipiasi į liudytojus ir kviečia pagarbinti Dievą trumpa malda. Tada palaimina žiedus, kuriuos jaunavedžiai užmauna vienas kitam, tardami šiuos žodžius: 

„N., imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.”

Apeigų pabaigoje teikiamas iškilmingas palaiminimas jaunavedžiams.

(Santuokos ceremonijos aprašymas iš onosbaznycia.lt)

NUOTAKOMS TAIP PAT REKOMENDUOJAME STRAIPSNIUS:

 

Komentuok laukelyje žemiau

 

Nuotraukų peržiūra

<  
  >